top of page

ONZE ERELONEN

Erelonen en kosten

Het is niet steeds mogelijk om bij het opstarten van een dossier een nauwkeurige schatting te maken van de erelonen en kosten, omdat het te volgen traject nu éénmaal onvoorspelbaar is.

 

Niettemin trachten wij steeds u vooraf zo nauwkeurig mogelijk in te lichten over de financiële gevolgen van de behandeling van uw zaak.

 

De ereloonstaten van een advocaat zijn opgebouwd uit het ereloon, de kosten van de advocaat en de gerechtskosten en voorgeschoten uitgaven.

 

Het ereloon vergoedt de prestaties die door de advocaat zelf geleverd worden. 

Er wordt een basisuurtarief gehanteerd van € 135,00 per uur. Dit tarief kan worden aangepast in bepaalde gevallen, rekening houdende met een aantal parameters. Deze parameters kunnen slechts worden beoordeeld nadat de zaak werd beëindigd, minstens lopende is, zodat een vast uurtarief niet bepaalbaar is bij aanvang van de behandeling van het dossier. 

 

In dossiers die handelen over een bepaalde te ontvangen som, kan het ereloon ook bepaald worden op basis van degressieve schijven. Het is ook mogelijk dat beide bovenstaande methodes worden gecombineerd. 

 

De gerechtskosten zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Verder worden er ook kantoorkosten aangerekend, zoals dactylografie, verplaatsing, dossieropening en vaste bijdrage in de kosten,. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en erelonen.

 

Bij aanvang van het dossier wordt een dienstenovereenkomst opgesteld on ondertekend door beide partijen. Daarin worden alle bijzonderheden duidelijk uiteengezet.

Terugvallen op uw verzekering rechtsbijstand

Misschien bent u, zonder dat u het weet, verzekerd in rechtsbijstand.  Dit houdt in dat het ereloon en de kosten voor een juridische procedure door uw verzekeraar ten laste worden genomen.

 

Dergelijke verzekeringen zijn in veel gevallen standaard bij uw auto- en familiale verzekering en vaak is men voor veel meer verzekerd dan men weet.

Wij bekijken dit graag samen met u en kunnen u hierover vrijblijvend inlichten. Zo vragen wij indien nodig de vereiste gegevens voor u op bij uw verzekeringsmakelaar of -maatschappij.

Provisies en BTW

Tenzij in uitzonderlijke gevallen of op uitdrukkelijk verzoek, werkt ons kantoor niet met provisies. Dat wil zeggen dat geen voorschotten worden gevraagd op nog te leveren prestaties.

Wel worden er tussentijdse afrekeningen opgemaakt voor reeds geleverde prestaties. Op die manier wordt u niet geconfronteerd met een hoge eindstaat, maar betaalt u ook enkel voor prestaties die al werden geleverd.

Vanaf 1 januari 2014 zijn de prestaties van advocaten onderworpen aan BTW. 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Elke advocaat is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid. Meer informatie kan worden bekomen op eerste verzoek.

IMG_7801.jpg
Interieur advocatenkantoor Legat & Tirez
bottom of page